Formulärets egenskaper i formuläreditorn

I formuläreditorn går det att ändra på ett flertal egenskaper för formuläret. Dessa egenskaper är kategoriserade i följande 8 kategorier: Allmänt, Försättsblad, Navigering, Frågor, Logik, Data, Validering, och Avslutande sida.

Grundvyn för egenskaperna i editorn.

Egenskaper: Allmänt

- Rubrik
Rubriken för formuläret.

- Beskrivning
Beskrivning för formuläret.

- Visa rubrik
Kryssa för om en rubrik för formuläret ska synas.

- Visa sidrubriker
Kryssa för om sidrubriker ska visas på formuläret.

- Indexera sidrubriker
Kryssa för om sidrubrikerna ska numreras.

- E-postbekräftelse
E-postbekräftelse anger om en e-postbekräftelse på det inskickade formuläret skall skickas. Innehållet i meddelandet anges i egenskapen E-postbekräftelsemeddelande.

- E-post bekräftelsemeddelande
Bekräftelsemeddelande är det meddelande som skickas om egenskapen E-postbekräftelse är markerad.

- Captcha
Captcha används för att undvika att datorprogram (botar) som finns på Internet fyller i formulär.

Egenskaper: Försättsblad

- Visa försättsblad innan användaren kommer till formuläret
Kryssa för om besvararen på formuläret ska först komma till ett försättsblad, före själva formuläret visas.

- Försättsblad HTML
Innehållet på försättsbladet i HTML-form. Alla de vanligaste HTML-syntaxerna går att användas här.

- Knapptext Fortsätt
Texten som syns på fortsätt-knappen, som man trycker på när man vill fortsätta till formuläret.

- Knapptext Granska formulär
Texten som syns på granska-knappen, som man trycker på när man vill granska formuläret.

- Visa knappen granska formulär
Kryssa för om det ska vara möjligt för användare att granska formuläret före de fortsätter till det.

Egenskaper: Navigering

- Föregående sida knapp knapptext
Knapptexten för knappen "Föregående sida".

- Knapptext Nästa sida
Knapptexten för knappen "Nästa sida".

- Knapptext Klar med formuläret
Knapptexten för knappen "Klar med formuläret", som besvararen trycker på då denne vill skicka in formuläret. Om fältet lämnas tomt kommer det att stå "Färdig" på svenska formulär, och "Valmis" på finska.

- Visa navigeringsknappar
Var på formuläret navigeringsknapparna (Färdig, Föregående sida, Följande sida) kommer att visas. Alternativen är:
Av
Ovanför (formulärinnehållet)
Nedanför
Båda (både ovanför och nedanför formulärinnehållet)

- Visa knappen föregående sida
Kryssa för om besvarare ska kunna gå till föregående sida på formuläret.

- Gå automatiskt till nästa sida när alla frågor är ifyllda
Formuläret går automatiskt till nästa sida, när alla frågor har blivit ifyllda. Det rekommenderas inte att kryssa för både detta fält och föregående "Visa knappen föregående sida" fält, eftersom att användarupplevelsen kan försämras (direkt då besvararen har gjort en ändring flyttas denne igen till nästa sida).

- Visa förloppsindikator
Visar hur långt i formuläret besvararen har kommit. Alternativ:
Av
Ovanför (formulärinnehållet)
Nedanför
Båda (både ovanför och nedanför formulärinnehållet)

- Förloppsindikator typ
Vad förloppsindikatorn baserar sig på: antal korrekta frågor, besvarade sidor, eller besvarade frågor.

- Sidvisning
Bestämmer hur formulärinnehållet ska visas på formuläret. Alternativ:
Standard - Formuläret ser ut så som det ser ut i editorn.
En sida - Allt formulärinnehåll kommer att synas på en och samma sida.
En fråga per sida - Varje fråga hamnar på sin egna sida

Egenskaper: Frågor

- Placering av rubriker
Vart rubrikerna placeras på formuläret (i hänsyn till frågefältet). Alternativ:
Ovanför
Nedanför
Till vänster (om frågefältet)

- Text/symbol som visar att frågan är obligatorisk
Som standard är denna symbol en asterisk (*).

- Startindex för rubriker
Om frågor indexeras, är numret eller symbolen i detta fält det första tecknet för numreringen.

- Indexera rubriker
Bestämmer om frågerubrikerna kommer att numreras och om talföljden ska börja från början varje sida (välj då "per sida")

- Rubrikmall, standard är: {title} {require}
{Title} - Frågans rubrik
{require} - Symbol för en obligatorisk fråga
{no} - Frågans nummer

- Placering av felmeddelanden
Alternativen är ovanför eller nedanför frågefältet

- Frågornas ordning
I vilken ordning frågorna kommer att synas för besvararen, ursprunglig eller slumpmässig.

- Max längd text
Max längd tecken för texttypen "text".

- Max längd eget alternativ
Max längd tecken för texttypen "eget alternativ".

Egenskaper: Logik

Den inbyggda logiken i formuläret. För dessa egenskaper finns det en egen stödartikel: Inbyggda formulärlogiken i Formbox.

Egenskaper: Data

- Textvärden uppdateras
När textvärden som har matats in i frågefälten uppdateras. Alternativ:
När man lämnar fältet (dvs klickar på något annat element på formuläret/sidan
Medan man skriver (dvs textvärden uppdateras kontinuerligt)

- Lagra eget alterantiv som kommentar
I exporterade svar kommer fälten av typen "eget alternativ" lagras som kommentar

Egenskaper: Validering

- Fokusera första felmeddelandet
Om ett felmeddelande skett som följd av att besvararen fyllt in tecken som fältet inte tillåter (t.ex. inget @ tecken i epostfält), kommer sidan att fokuseras på detta felmeddelande då sidan laddas pånytt.

- Validering sker
Bestämmer när validering av svaren sker. Alternativ:
Vid sidbyte
När frågans värde ändras
Innan formuläret slutförs (dvs. när besvararen trycker på knappen för att lämna in formulärsvaret).

Avslutande sida HTML

- Visa avslutande sida efter användaren slutfört formuläret
Kryssa för om besvararen ska hamna på en avslutande sida efter att denne lämnat in formulärsvaret.

- Avslutande sida HTML
Innehållet i den avslutande sidan i HTML-form. Alla de vanligaste HTML-syntaxerna fungerar i detta fält.

- Villkorlig avslutande sida
Visar en avslutande sida om villkoren i detta fält uppfylls.

Feedback